Algemene Voorwaarden


algemene voorwaarden

patsy+32(0)495/904.723

E-mail : pantheazwevegem@gmail.com

Adres: otegemstraat 126, 8550 Zwevegem

Algemene Voorwaarden

Aangepast op 04/08/2022

Deze Algemene Voorwaarden van Panthea Maria Treben Natuurproducten zijn tot stand gekomen door de Algemene Voorwaarden van unizo te gebruiken als voorbeeld. Deze algemene voorwaarden zijn iets bijgesteld in verband met het feit dat wij een op zichzelf staande winkel zijn.

Inhoudsopgave:

1 - Definities

2 - Identiteit van de ondernemer

3 - Toepasselijkheid

4 - Het aanbod

5 - De overeenkomst

6 - Herroepingsrecht

7 - Kosten in geval van herroeping

8 - Uitsluiting herroepingsrecht

9 - De prijs

10 - Conformiteit en garantie

11 - Levering en uitvoering

12 - Betaling

13 - Klachtenregeling

14 - Geschillen

15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Panthea Maria Treben Natuurproducten

Vestigingsadres: Otegemstraat 126

8550 Zwevegem (B)

Bezoekadres: Otegemstraat 126

8550 Zwevegem (B)

Telefoonnummer: +32 (0)495/904.723

Bereikbaarheid: op afspraak

E-mailadres: pantheazwevegem@gmail.com

Ondernemingsnummer : 0825.275.901

BTW-identificatienummer: BE 0825.275.901

3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Panthea Maria Treben Natuurproducten en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Panthea Maria Treben Natuurproducten en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Panthea Maria Treben Natuurproducten zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4 - Het aanbod

Het aanbod van Panthea Maria Treben Natuurproducten zijn onderhevig aan een houdbaarheidsdatum en deze staan op de verpakkingen vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Panthea Maria Treben Natuurproducten maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Panthea Maria Treben Natuurproducten niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De priizen staan vermeld inclusief belastingen

De eventuele kosten van aflevering

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Panthea Maria Treben Natuurproducten de prijs garandeert;

De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is

De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

De gedragscodes waaraan Panthea Maria Treben Natuurproducten zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Een bestelling op "productoverzicht" wordt gezien als overeenkomst en dient geheel met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ingevuld te worden.

Indien Panthea Maria Treben Natuurproducten op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

6 - Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits verpakking ongeopend en verzegeling niet verbroken is. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Bij een geopende verpakking of verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u nogmaals 14 dagen om uw producten retour te sturen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u met ons contact opnemen via pantheazwevegem@gmail.com en van daaruit verdere instructies ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, in gaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Panthea Maria Treben Natuurproducten kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten (niet accepteren) voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt omdat de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, (6) heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door Panthea Maria Treben Natuurproducten tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (artikel 6)

Die duidelijk persoonlijk van aard zijn

Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Die snel kunnen bederven of verouderen (onhygiënisch gebruik en/of houdbaarheidsdatum verlopen is, verkeerd bewaren van product)

Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

10 - Conformiteit en Garantie

Panthea Maria Treben Natuurproducten staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Panthea Maria Treben Natuurproducten, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Panthea Maria Treben Natuurproducten kan doen gelden.

11 - Levering en uitvoering

Panthea Maria Treben Natuurproducten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om na overleg een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de koper.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen via overboeking van de eigen bank te worden voldaan.

In de winkel dient men contant of via app te betalen. Het niet voldoen van betaalverplichtingen kan leiden tot het opschorten van verzenden/leveren van de bestelde producten.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft Panthea Maria Treben Natuurproducten behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14 - Klachtenregeling

Panthea Maria Treben Natuurproducten staat altijd open voor vragen, opmerkingen, klachten en feedback.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Panthea Maria Treben Natuurproducten , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, via pantheazwevegem@gmail.com.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de klant zo snel mogelijk geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Mocht het zo zijn dat Panthea Maria Treben Natuurproducten en u als consument de klacht niet kunnen oplossen zullen we ons gezamenlijk wenden tot Maria Treben Natuurproducten in Oostenrijk.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend op eer en geweten van toepassing .

15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Afwijkende bepalingen zie:

Disclaimer en Aansprakelijkheid,

Privacybeleid

Gebruik van onze webshop en bestellingen plaatsen

Gebruiks- en bewaaradviezen

Disclaimer en Aansprakelijkheid

Aangepast op 01/11/2021

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Panthea Maria Treben Natuurproducten. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Panthea-Maria Treben Natuurproducten.

De informatie op de site wordt geregeld aangepast. Panthea-Maria Treben Natuurproducten behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via pantheazwevegem@gmail.com.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt met de grootste zorg samengesteld en bijgehouden, maar bevat alleen algemene informatie. Alles wordt in het werk gesteld om goede informatie te geven volgens de laatste inzichten. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat alle informatie actueel en volledig is. Panthea-Maria Treben Natuurproducten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website en van de boeken geschreven door Maria Treben, of voor het ontbreken van specifieke informatie, zo ook voor informatie via telefoon of e-mail.

Het gebruik van alle genoemde Natuurproducten van "Original nach Maria Treben" gebeurt volledig onder eigen verantwoordelijkheid. Degenen die de informatie willen toepassen, worden geadviseerd om eerst naar een arts of professionele hulpverlener te gaan voor het stellen van een diagnose. Wanneer er reguliere medicijnen gebruikt worden, is het noodzakelijk om te laten kijken naar mogelijke ongewenste interacties die kunnen optreden. Ga zeker naar een arts bij het uitblijven van resultaten of bij ernstige of toenemende klachten.

"Original nach Maria Treben" Natuurproducten kunnen een krachtig ondersteunend effect hebben bij lichamelijke en psychische klachten. Kruiden en goede voeding kunnen genezingsprocessen ondersteunen, lichamelijke kwaaltjes verlichten en lichaamsprocessen verbeteren. Preventief gebruikt, bevorderen ze de algehele gezondheid, werken ze vitaliserend en versterken het immuunsysteem.

Panthea-Maria Treben Natuurproducten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de productie en het verpakken van de natuurproducten wat geheel in Oostenrijk gedaan wordt.

Panthea-Maria Treben Natuurproducten is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen en e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leverancier en/of fabrikant van "Original nach Maria Treben" alsmede van de hulppersonen, ziekte van eigenaren en/of medewerkers, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Panthea-Maria Treben Natuurproducten behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Panthea- Maria Treben Natuurproducten gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Panthea-Maria Treben Natuurproducten is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik of aanwenden van de producten.

Gebruik- en BewaarADVIEZEN van Maria Treben Natuurproducten

Aangepast op 04/08/2022

De ingrediënten van onze Natuurproducten staan in de webshop en bij het product apart vermeld.

Gebruik van Maria Treben Natuurproducten:

Zoals u wellicht weet zijn de producten van Maria Treben Natuurproducten op natuurlijke en biologische basis. Dit betekent dat de producten gevoelig zijn voor bederf en daarom is het belangrijk om een lepel of potje te gebruiken om in te nemen/drinken of een spateltje om uit een potje te halen.

1 eetlepel= 10 tot 15 ml / 1 theelepel = 5 tot 7,5 ml

Mocht u niets bij de hand hebben om het product uit een potje te halen, zorg dan in elk geval dat de handen schoon en bacterie vrij zijn.

I.v.m. hygiëne NOOIT een fles aan de mond zetten of uit de dop drinken.

BewaarADVIEZEN:

De producten zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum, deze betekent "ten minste houdbaar tot". Op het etiket staat vermeld hoe lang het product houdbaar is na opening, middels het tekentje van een open potje met een getal erop. Dit getal geeft de aantal maanden weer.

Alle producten dienen droog, koel en donker bewaard te worden, maar kunnen ook heel goed op kamer temperatuur (tussen 15 en 25 graden) bewaard worden. De beide soorten Schwedenbitter kunnen eventueel ook in de koelkast bewaard worden.

Beperk dat de Natuurproducten van "Original nach Maria Treben" te lang in vrieskou of extreme warmte staan, er kan dan verkleuring ontstaan, het product kan niet meer de gewenste werking hebben of in het ergste geval bederven.

Maria Treben Natuurproducten is op geen enkele wijze aansprakelijk als de producten verkeerd bewaard worden of onhygiënisch gebruik! Zie voor meer voorwaarden op de website!

Vragen en feedback

Als u vragen of meldingen heeft over onze producten kunt u contact met ons opnemen:

Panthea-Maria Treben Natuurproducten

E-mail: pantheazwevegem@gmail.com

Telefoon: +32 (0)495/904.723

Privacybeleid Maria Treben Natuurproducten

Aangepast op 04/08/2022.

"Original nach Maria Treben"

Panthea-Maria Treben Natuurproducten

Bedrijfsadres: otegemstraat 126

8550 zwevegem (B)

Postadres: otegemstraat 126

8550 zwevegem (B)

BTW: BE0825.275.901

Privacybeleid Maria Treben Natuurproducten

https://www.panthea.be

Over ons privacybeleid

Maria Treben Natuurproducten geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Maria Treben Natuurproducten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/08/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres). Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Webnode.com

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van webnode.com. Persoonsgegevens (naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer en emailadres) die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. webnode.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. webnode.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Webnode.com maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. webnode behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Payment processors

Wij maken geen gebruik van betaalplatformen.

Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Gevimar. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor ons bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Gevimar. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Gevimar is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Gevimar gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Maria Treben Natuurproducten op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Opslag persoonsgegevens

De persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en emailadres die u aan ons verstrekt worden verwerkt en opgeslagen op een speciaal beveiligde server van Maria Treben Natuurproducten. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Tot deze gegevens kunnen alleen de eigenaren de ICT-er en de boekhouder van Maria Treben Natuurproducten.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Maria Treben Natuurproducten. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Panthea-Maria Treben Natuurproducten

Otegemstraat 126

8550 zwevegem

België

T 056/49.38.83

Email : pantheazwevegem@gmail.com

Contactpersoon voor privacyzaken

patsy de naer